“De toekomst hoort toe aan degenen die geloven in de schoonheid van hun dromen”

Eleanor Roosvelt

Visie en Beleid

De missie en visie van De Noordkaap Missie: Elk kind ontwikkelt zich op CBS De Noordkaap optimaal binnen zijn of haar mogelijkheden, doordat er opbrengstgericht onderwijs en waardengericht onderwijs wordt gegeven.

Onze school is een christelijke en open basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het kind. We werken samen met ouder(s)/verzorger(s). Door samen te werken vergroten we de kans dat kinderen zich ontwikkelen en ontplooien. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden).

CBS De Noordkaap staat voor waarde(n)vol onderwijs. Op onze school leven we de tijdloze waarden en normen voor en leren de kinderen op onze school hier naar te leven. Door deze waarden en normen mee te nemen naar hun vervolgstap richting het Voortgezet Onderwijs.

 “De toekomst hoort toe aan degenen die geloven in de schoonheid van hun dromen” Eleanor Roosevelt sprak deze prachtige woorden.

Onze drive/missie waarom wij in het onderwijs werken is dat leerlingen op onze open christelijke basisschool zich gezien voelen, gekend en geliefd. “Ik zie je, ik ken je en ik geef om je!” Elk kind is een kostbaar. We willen dat kinderen maximaal worden uitgedaagd om zich cognitief en sociaal-emotioneel te ontwikkelen binnen de context van hun vermogen en uitstromen naar een vorm van Voortgezet Onderwijs dat bij hen past. We willen dat kinderen op CBS De Noordkaap sterk in hun schoenen staan. Trots zijn op wat ze zelf kunnen en daarbij ook oog hebben voor de ander. We geloven in de kracht van boeiend en goed onderwijs voor kinderen. Onderwijs is de kans voor kinderen om verder te komen. Dit betekent dat de basisvakken Taal en Rekenen en Sociale veiligheid/ontwikkeling op onze school in orde zijn. Naast kennisoverdracht besteden we aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. Dit is waar we ons elke dag voor willen inzetten samen als een gedreven en betrokken team op CBS De Noordkaap. Leren ontstaat in liefde, in verbinding en vanuit verwondering.

De school is een leef-werkgemeenschap waar je leert samenleven. Ouders voeden samen met de school kinderen op tot mensen die van betekenis zijn (in het nu en de toekomst) voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld.