Goed en boeiend onderwijs

Onze visie op onderwijs en lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk.

Het pedagogisch en didactisch handelen van een leerkracht is zijn of haar kracht. Didactiek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met de vraag hoe kennis, vaardigheden, leerhoudingen door de leerkracht onderwezen kunnen worden aan leerlingen. Kort gezegd, hoe kun je iets het beste aanleren, zodat leerlingen op efficiënte wijze iets leren.

Pedagogiek is de studie naar opvoeding en ontwikkeling van kind tot volwassenheid. De wetenschap bestudeert de opvoeding, de ontwikkelingsfasen en ook de relatie tussen het kind en zijn omgeving;:familieleden, school, vriendjes, media, de omgeving etc. Onder pedagogie wordt de praktijk van het opvoeden verstaan.

Het onderwijs dat we bieden heeft zichtbare kenmerken van het Daltononderwijs in groep 1-8 Het Daltononderwijs is gebaseerd op drie principes:

  • Zelfstandigheid en zelfstandig leren 
  • Vrijheid in gebondenheid (dus ook verantwoordelijkheid nemen)
  • Samenwerking (of wel: van elkaar en door elkaar leren)

Zelfstandigheid
Leerlingen leren om zelfstandig te denken en te handelen, ook als het gaat om het plannen en maken van hun eigen werk. Waar nodig instrueert, begeleidt en coacht de leerkracht hen daarbij totdat ze zelfstandigheid (die nodig is om goed te kunnen leren) voldoende ontwikkeld is. Leerlingen hebben op onze school een weektaak (groep 4 – 8)

Vrijheid in gebondenheid
De leerlingen krijgen bepaalde vrijheid. Bijvoorbeeld de vrijheid om te kiezen en de vrijheid om de dingen op hun eigen manier te doen. De vrijheid is niet onbegrensd en dat betekent dat we spreken van vrijheid in gebondenheid. Op onze school kunnen kinderen op verschillende plekken werken en elke zone heeft een kleur met een heldere gedragsverwachting (lees: werkhouding). Ze weten dat ze verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leren en dat ze verantwoording moeten afleggen. De leerkracht instrueert, begeleidt en coacht de leerling totdat de leerling goed in staat is deze verantwoordelijkheid te nemen.

Samenwerking
Het woord zegt het al, wat belangrijk is om goed samen te werken is dat je feedback kunt geven en kan ontvangen, dat je naar jezelf durft en wil kijken en naar anderen, dat je elkaar respectvol benadert. Stap voor stap leren we kinderen zich hierin te ontwikkelen.

Hoe is de organisatie in de klas?
Op school werkt de leerkracht met een onderwijsplan voor de groep per domein. Voorbeeld van een domein is Rekenen en Wiskunde of domein Spelling etc. Leerlingen worden geplaatst in een aanpak die bij hen past. De basisaanpak is de grootste groep waaraan instructies wordt gegeven. Vanuit de basisaanpak vindt differentiatieplaats. Deze aanpak zorgt er voor dat er leerwinst wordt geboekt. Er wordt gewerkt met instructies in een basisaanpak, een verdiepte aanpak (voor kinderen die duidelijk meer uitdaging nodig hebben), een (zeer)intensieve aanpak. Er zijn kinderen die meer tijd nodig hebben om de lesstof te begrijpen. Soms hebben ze extra instructie nodig of bij de zeer intensieve aanpak, kunnen ze niet het niveau van de groep aan. Op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau wordt er gekeken naar wat leerlingen nodig hebben.
 

De school werkt met 3 zones.
Zone 1
Een zone in de klas dicht bij de leerkracht. De leerkracht loopt daar hulprondes en biedt hulp en ondersteuning
Zone 2
Elk groepslokaal heeft een vide (boven in het lokaal een zolder). De leerlingen kunnen naar de vide middels een trap. Dit is de zone waar leerlingen verder van de leerkracht werken. De leerkracht loopt daar geen hulprondes.
Zone 3
Zone 3 is het leerplein. Op het leerplein werken de leerlingen die stil (zachtjes) en geconcentreerd kunnen werken. De school heeft ook geen toiletten die uitkomen op het leerplein. Dit betekent dat er op het leerplein rust kan worden gegarandeerd.

De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. De lessen worden in het algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen en daar vindt afstemming plaats. We werken volgens het convergente differentiemodel. Dit betekent dat we een basisgroep hebben, een verdiepingsgroep (leerlingen die meer aan kunnen) en een groep intensief.