Ontwikkeling

Van belang voor de komende jaren op de Onderwijs en Kwaliteitsagenda van het team zijn de volgende thema's:

  1. De school als lerende en professionele organisatie
  2. Kennis en vaardigheden van leerlingen liggen op het gestelde ambitieniveau van de school. Dit betekent: De basis is op orde. Rekenen, Taal, Spelling, Technisch lezen en de vaardigheid begrijpend lezen.
  3. Gelijke kansen voor alle kinderen en doorgaande lijn op weg naar 2F/1S van eind groep 2 - groep 8
  4. Kwalificaties van leraren (startende leerkrachten die zich verder ontwikkelen/specialiseren in thema's die bij hun talent passen) Talent management en samen groeien als team.
  5. Boeiend en goed onderwijs voor kinderen Thematisch werken (Wereldoriëntatie en oprichting/onderbouwing van ateliers. Gericht op talentontwikkeling bij leerlingen.
  6. Burgerschapsonderwijs

Zie hiervoor de Schoolgids en het Schoolplan van cbs De Noordkaap

Contacten met ouder(s)/verzorger(s)/kinderen en leerkracht. De school hecht waarde aan goed contact tussen ouders, kinderen en de leerkrachten. De school voorziet in ontmoetingen en nodigt ouder(s)/verzorger(s) uit voor Kindgesprekken met hun kind en de leerkracht.

  • We starten het schooljaar met een ontmoetingsgesprek.
  • Leerlingen en de school nodigen ouders/verzorgers gedurende het schooljaar uit om naar presentaties te kijken of een rondgang door de school.
  • Ouders en team ontmoeten elkaar jaarlijks tijdens een thema-avond. November Kindgesprek; kinderen in beeld. Februari/maart Kindgesprek gr. 3 -8 ; ontwikkeling van het kind staat centraal. Juni/Juli oudergesprekken (op eigen verzoek van ouders of van de school).
  • De leerkrachten en de school communiceert via Social Schools met ouders/verzorgers. Dit is een beveiligd medium waarin berichten en informatie/foto’s kunnen worden uitgewisseld.

Gelet op het schoolklimaat, vinden we het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school is een school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. Wij zijn aanspreekbaar op ons gedrag voor ouders/verzorger. We verwachten van ouders en verzorgers respectvol gedrag terug. We zijn een school met heldere gedragsverwachtingen en spreken ouders/verzorgers mocht dat nodig zijn ook aan op hun gedrag.